NEWS

The Myth

2013, ceramic vase, 56 x 56 x 60 cm; showcase, 80 x 80 x 190 cm