NEWS

Ebru Uygun

Hakiki Misin?, 2016, tuval üzerine karışık teknik, 166 x 225 cm